U bent hier

Besteknr. 2014-20408 - inhuren van een consulent

Op 04-11-2014 is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking  voor een raamovereenkomst  “Besteknr. 2014-20408 inhuren van een consulent via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) ,referentienummer : 2014-20408, gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen - BDA platform:  2014-525443

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een dienstenopdracht in een raamovereenkomst uitgeschreven voor het inhuren van één of meerdere consulenten, inzetbaar in de verschillende job- en opleidingspunten, servicepunten of de competentiecentra van VDAB Antwerpen, in de verschillende sectoren voor het toeleiden, begeleiden en bemiddelen van niet-werkende werkzoekenden.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de kansengroepen, werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+), en jongeren (-25j) maar ook voor andere niet actieve burgers.

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld als een uitbreiding van het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt, gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses.

De opdracht bestaat uit een dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden die omwille van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt nood hebben aan competentieversterking, intensieve begeleiding of intensieve bemiddeling.

De dienstverlening wordt aangeboden in de provincie Antwerpen.

De rekrutering richt zich in eerste instantie op deelnemers uit de provincie Antwerpen.

De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar te rekenen vanaf 01-01-2015.

Na het verstrijken van deze looptijd kan de raamovereenkomst na een positieve evaluatie maximaal 2 maal verlengd worden met een periode van telkens 1 jaar.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot donderdag 13-11-2014 vóór 11:00 een aanvraag tot deelneming elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.