U bent hier

Overzicht adviezen Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS)

De Dienst Gespecialiseerd Screening is verantwoordelijk voor screening en onderzoek ifv opleiding, BTOM en sociale economie.

Wanneer een bemiddelaar (VDAB/GTB/partners) een aanvraag tot screening of onderzoek wensen aan te vragen, dan vraag je dit aan bij het triagepunt DGS/DABP. Wanneer je zelf geen bemiddelaar bent, kan je hiervoor contact opnemen met de bemiddelaar van de werkzoekende.

Hieronder vindt u een overzicht terug van de mogelijke bemiddelingsadviezen die uit een DGS onderzoek kan komen:

 • Normaal economisch circuit

  De werkzoekende is bemiddelbaar naar het NEC. Eventueel met behulp van

  • intensieve dienstverlening door VDAB of GTB
  • de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie)
  • andere BTOM (bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen) zoals arbeidspostaanpassing (APA), arbeidsgereedschap (AG), doventolken of verplaatsingsvergoeding.
  • een voortraject zoals wijkwerken of tijdelijke werkervaring (TWE)
    
 • Beschermd circuit

  De werkzoekende is bemiddelbaar naar het SEC. DGS kan na onderzoek een advies 'Beschermd Circuit' geven met volgende opties:

  Opgelet: dit gaat over een advies na onderzoek, de eindbeslissing van het ticket CMW of LDE ligt bij Dienst Arbeidsbeperking (zij moeten dit nog extra goedkeuren)!

  Voor meer informatie kan je steeds terecht op de themapagina Sociale Economie
   

 • Arbeidszorg

  Arbeidszorg is een advies voor personen die niet meer of nog niet in het betaald economisch circuit terechtkunnen. Het zijn arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding, op een werkvloer binnen de sociale economie (sociale en beschutte werkplaatsen) en op reguliere werkvloeren (begeleid werken). Wanneer dit advies gegeven wordt is het onduidelijk of doorstroom naar het betaald economisch circuit (NEC of BC) nog haalbaar is. De persoon moet momenteel in staat zijn om minimaal 13u/week per week actief te zijn op een sociale economie werkvloer.

  • Een indicatie arbeidsbeperking is vereist (ifv mogelijke doorstroom naar BC);
  • deze werkzoekenden worden doorverwezen naar en verder opgevolgd door GTB.
    
 • Arbeidszorg doorstroom

  Het advies 'arbeidszorg doorstroom' wordt gegeven aan werkzoekenden die momenteel een arbeidszorgprofiel hebben, maar waarbij doorstroom naar betaald werk in het beschermd circuit waarschijnlijk is (er zal rendementsverlies/begeleidingsnood aanwezig zijn en blijven). Het gaat dus om dezelfde doelgroep als bij arbeidszorg (dus minimum 13u/week actief kunnen zijn op een SE-werkvloer) PLUS binnen een gemiddelde periode van 1 jaar kunnen doorstromen naar betaald werk in sociale economie.

  • Een indicatie arbeidsbeperking is vereist (ifv mogelijke doorstroom naar BC)
  • deze werkzoekenden worden doorverwezen naar en verder opgevolgd door GTB.

  Dit advies wordt gegeven ter voorbereiding van het nieuwe project 'activerende arbeidszorg', dat geregeld zal worden door het nieuwe maatwerkdecreet. Werkzoekenden met advies 'arbeidszorg doorstroom' zullen hiernaartoe geleid worden.

  Zodra alle regelgeving op punt staat, zullen er dus twee soorten arbeidszorg zijn:

  • arbeidsmatige activiteiten (AMA): voor niet toeleidbare werkzoekenden, onbeperkt in tijd, met focus op dagbesteding (en geen doorstroom naar werk), zie verder
  • activerende werkvloeren in de sociale economie: als tijdelijk activerend voortraject met focus op doorstroom naar betaald werk in de sociale economie
    
 • Activeringsbegeleiding

  De activeringstrajecten zijn voortrajecten van maximum 18 maanden voor werkzoekenden met belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

  Opmerkingen:

  • indien op voorhand duidelijk is dat sociale economie -na enig voortraject- een goede piste is, kan de DGS rechtstreeks het advies 'arbeidszorg doorstroom' geven. Wanneer er echter nog veel zorgnoden aanwezig zijn bij de werkzoekende, lijkt het meestal aangewezen om een advies activeringsbegeleiding te geven.
  • in de nieuwe activeringstrajecten ligt de focus op betaald werk. Wanneer DGS dus inschat dat arbeidszorg het hoogst haalbare is, zal een advies activeringsbegeleiding niet meer gegeven worden.

  Meer informatie: Werk en zorgtrajecten
   

 • Niet toeleidbaar

  Wegens medische, mentale, psychische,psychiatrische en/of sociale problemen, kan VDAB de werkzoekende momenteel niet bemiddelen naar werk. DGS geeft deze werkzoekende een advies Niet Toeleidbaar. Werkzoekenden met een advies Niet Toeleidbaar worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd om te bekijken of dit advies nog steeds correct is, deze opvolging gebeurt door DGS.

  In het kader van het decreet Werk en zorgtrajecten kunnen we sinds 01/06/18 werkzoekenden met een advies Niet-Toeleidbaar toeleiden naar:

  • pilootprojecten 'Geïntegreerd Breed Onthaal' voor de uitvoering van de trajecten maatschappelijke oriëntatie. In deze trajecten zal men samen met de werkzoekende op zoek gaan naar een beter passend uitkeringsstelsel en vormen van participatie in de samenleving.
  • Arbeidsmatige activiteiten (AMA), een nieuwe vorm van arbeidszorg, zijn onbetaalde begeleide activiteiten op een werkvloer zonder focus op doorstroom naar werk. De deelname hieraan is onbeperkt in tijd en zal gefinancierd worden door departement Welzijn en Volksgezondheid en uitgevoerd door organisaties uit de zorg.