U bent hier

Mandaat doorstroombegeleiding

De VDAB schrijft een nieuw mandaat uit : een mandaat voor doorstroombegeleiding in overeenstemming met het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling en het decreet lokale diensteneconomie en hun uitvoeringsbesluiten.

Wetgeving

1)Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. (pdf / 0.19 MB)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (pdf / 1.18 MB) tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (pdf / 0.04 MB)
2)Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie (pdf / 0.91 MB).
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2104 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie (pdf / 0.71 MB).
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (pdf / 0.04 MB)

Ter verduidelijking :

Dit mandaat doorstroombegeleiding is de eerste stap in het mogen opnemen  van de effectieve doorstroombegeleiding. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het intekenen op de oproep doorstroombegeleiding van ESF Vlaanderen. U mag beide tegelijk aanvragen maar er zal geen opdracht toegekend worden door ESF Vlaanderen zonder dat het mandaat eerst goedgekeurd werd en de projectaanvraag bij ESF Vlaanderen is goedgekeurd.

Dit wil zeggen dat eens het mandaat wordt verleend, de organisatie een projectvoorstel kan indienen bij het ESF Vlaanderen. Wanneer dit projectvoorstel op zijn beurt ook wordt goedgekeurd,  kan de organisatie van start gaan met de doorstroombegeleidingen en kan VDAB in principe toeleiden. De monitoring van de doorstroombegeleiding zal gebeuren door ESF Vlaanderen in overleg met VDAB.

Werkwijze

Tijdens de evaluatie van de doelgroepwerknemer op de werkvloer onderzoekt de VDAB of het toegekende werkondersteuningspakket nog correct is en of er doorstroom naar het reguliere circuit mogelijk is. Heeft de doelgroepwerknemer geen behoefte meer aan werkondersteunende maatregelen en zijn de kansen op doorstroom voor deze persoon gunstig? Dan zal de VDAB de opdracht geven aan een gemandateerde partner om de doorstroombegeleiding op te starten. De VDAB maakt zelf de keuze voor de toewijzing op basis van nabijheid, kennis met het lokale netwerk en ervaring van de gemandateerde partner (zie wetgeving). De partner krijgt geen contingent, noch garantie dat hij doelgroepwerknemers voor doorstroom toegewezen krijgt. Het is immers niet te voorspellen hoeveel kandidaten er zullen zijn.

Bij de beoordeling van de kansen op doorstroom houdt de VDAB rekening met:

 • de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling rekening houdend met de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer
 • de continuïteit van de werking van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling
 • de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning in de regio van de woonplaats van de doelgroepwerknemer

In functie van die beoordeling kan worden beslist om het doorstroomtraject op een latere datum een aanvang te laten nemen.

Een doorstroomtraject bestaat uit:

 • een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit.
 • de organisatie en begeleiding van een of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever.

De VDAB doet voor deze procedure graag beroep op partners met ervaring. In het bijgevoegde dossier moet deze ervaring daarom zo concreet en zo objectief mogelijk vertaald worden in functie van een correcte beoordeling van uw dossier.

De formele voorwaarden om een mandaat voor doorstroombegeleiding te kunnen verwerven zijn :

 • de onderneming voert een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering;
 • de onderneming beschikt over de nodige faciliteiten om de dienstverlening uit te voeren;
 • de onderneming toont haar professionele deskundigheid op het vlak van begeleiding van doelgroepwerknemers aan, zijnde:
  • I.h.k.v. Maatwerkdecreet: personen met een arbeidsbeperking (zijnde personen met een arbeidshandicap en/of personen met een psychosociale arbeidsbeperking en/of uiterst kwetsbare personen)
  • I.h.k.v. Decreet Lokale Diensteneconomie: werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die behoefte hebben aan een langdurige periode van begeleiding en competentieversterking ter voorbereiding op een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.
 • de onderneming heeft aantoonbare resultaten wat betreft de inschakeling van doelgroepwerknemers in het normaal economisch circuit;
 • de onderneming heeft een methodische aanpak van de dienstverlening, die voldoet aan de bepalingen van het besluit betreffende de inhoud van het doorstroomtraject.

Als u zich kandidaat wilt stellen om het mandaat voor doorstroombegeleiding te verwerven, moet u uw dossier :

 

1) per brief (origineel exemplaar en aangetekend ) sturen naar :

VDAB Centrale diensten
Regie samenwerking
Keizerslaan 11
1000 Brussel

EN

2) uw volledig dossier inscannen en mailen naar mandaatdoorstroom@vdab.be met als titel “aanvraag mandaat doorstroombegeleiding”

We streven er naar uw dossier binnen de 2 maanden te beoordelen.

Alle informatie betreffende de wetgeving vindt u op http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/maatwerk/wetgevend-kader

En http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/lokale-diensteneconomie/wetgevend-kader

Documenten

Alle documenten die u nodig heeft voor de samenstelling van uw dossier: