U bent hier

Samenwerking VDAB en Lokale besturen

Tussen de partnerorganisaties VDAB en VVSG zijn de afgelopen jaren een aantal bijkomende stappen gezet om de samenwerking structureel verder uit te bouwen.

Zo werd er met de oprichting van de Centrale Werkgroep Lokale Besturen in oktober 2015 uitvoering gegeven aan een overleg tussen VDAB, VVSG en lokale besturen. Eén jaar later werden er provinciale werkgroepen lokale besturen opgericht. Op deze fora bespreken we de samenwerking op de kruispunten van het arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid met respect voor ieders wettelijke opdracht. 

Op 24/5/17 versterkten VDAB en VVSG hun gezamenlijke doelstellingen en engagementen in een vernieuwde partnerschapsovereenkomst. Deze partnerschapsovereenkomst biedt een kader waarbinnen de reeds bestaande en toekomstige (boven)lokale samenwerkingsovereenkomsten VDAB, Steden en gemeenten, OCMW’s gesitueerd worden. VDAB volgt deze strategisch-tactische samenwerking op met aanspreekpunten centraal en provinciaal.

Met de deelsite vdab.be\lokale besturen zet VDAB een volgende stap in de concretisering van de samenwerking met lokale besturen. Het is een ‘homepagina’ voor lokale besturen met informatie, tools en instrumentaria die zich richt naar trajectbegeleiders OCMW en samenwerkende actoren die zich inzetten in het kader van de activering van leefloners naar duurzaam werk.

Hoe het allemaal begon…..

In de jaren ’90 maakte het arbeidsmarktbeleid een belangrijke omslag. Het streven naar een actieve welvaartstaat waarin integratie en participatie van de burgers centraal staan, zorgde ervoor dat het eerder passief uitkeringsbeleid geleidelijk vervangen werd door een inclusief activeringsbeleid. Naast de reeds lang bestaande overlap van cliënten tussen VDAB en OCMW versterkte hierdoor ook het gemeenschappelijke doel van beide organisaties : het activeren en begeleiden van de uitkeringsgerechtigden,  werkzoekenden en leefloongerechtigden.

Het activeringsbeleid blijft een belangrijke trigger om de samenwerking tussen beide organisaties verder te versterken. Dit kreeg rond de eeuwwisseling zeer concreet vorm met de opening van de eerste werkwinkels waarbij alle werkgelegenheidsdiensten onder één dak werden samengebracht. 

Intussen zijn de uitdagingen voor het activeringsbeleid en de samenwerking tussen VDAB en OCMW, lokale besturen alleen maar groter geworden. De activering naar werk van werkzoekenden en inactieven wordt een noodzaak om de sterk vergrijzende beroepsbevolking op peil te houden. Anderzijds nodigt de werk- en welzijnsproblematiek bij een groot deel van de werkzoekenden uit tot een intensieve begeleiding van meerdere actoren en een structurele samenwerking tussen onze organisaties.

Met de zesde Staatshervorming wordt een volgende stap gezet in de uitbouw van deze structurele samenwerking. Denk maar aan de samenwerking in het kader van de activeringsinstrumenten tijdelijke werkervaring en wijkwerken. Daarnaast is er de uitbouw van de samenwerking ihkv de vluchtelingen, de ontwikkelingen in het kader van het decreet werk en zorgtrajecten, de samenwerking in het kader van collectief maatwerk en de lokale diensteneconomie, de samenwerking op vlak van onderwijs...

Uitdagingen genoeg dus om in de toekomst ‘samen sterk voor werk’ te zijn !