U bent hier

Lokale besturen: samen sterk voor werk

Op deze pagina belichten we inhoudelijke thema's die interessant zijn voor lokale besturen.

 

Werkplekleren

Er bestaan verschillende interessante formules om iemand op te leiden op de werkvloer. We zetten ze op een rijtje.

  • IBO: Een werkgever kan een werkzoekende opleiden in je bedrijf. Daarna werft de werkgever hem aan.
  • BVS: Kennismaken met een beroep doe je via een beroepsverkennende stage.
  • Opleidingsstage: een werkzoekende die een opleiding volgt bij VDAB, loopt gratis stage bij een werkgever. 
  • BIS: een kandidaat doet een betaalde stage in een bedrijf.

 

Wijk-werken

Het vroegere systeem 'Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap' of PWA krijgt in 2017 een grondige facelift als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem 'Wijk-werken' wordt dan geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid.
Werkzoekenden kunnen vanaf januari 2018 'Wijk-werken' als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke opleiding. Ze doen enkele uren per week werkervaring op via het uitvoeren van klusjes en activiteiten.
Op dit moment zijn we volop bezig met de concrete uitwerking van het systeem.
Via deze pagina vind je linken naar alle algemene én nieuwe informatie. Neem hier dus regelmatig een kijkje en blijf op de hoogte van de stand van zaken.

 

Tijdelijke werkervaring

Tijdelijke Werkervaring (TWE) richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit.

 

Anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond

Heb je een anderstalige werkzoekende die niet goed Nederlands spreekt? Dan is het moeilijk om werk te vinden. We zetten op een rij hoe we kunnen helpen.

Integratie door werk: 
Werken is de beste manier om je te integreren. Zijn er in je centrum of organisatie nieuwkomers met een professioneel perspectief die al in het bezit zijn van een arbeidskaart C? Maak voor hen een afspraak met VDAB voor een eerste gesprek.

 

Behaal je diploma

Werkzoekenden zonder diploma secundair of hoger onderwijs kunnen via VDAB een erkende studie alsnog hun diploma behalen

Leefloongerechtigden kunnen via een kwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract (OKOT) een diploma behalen voor een knelpuntberoep. Er is een specifieke routing voor OCMW's.

 

Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen

Sommige werkzoekenden spreken te weinig Nederlands om vlot bij een werkgever aan de slag te gaan. Nederlands op de werkvloer kan dan een hulp zijn.

VDAB biedt ook gratis de overdracht van zijn opleidingsmethodiek 'Nederlands op de wervloer' aan.

 

Activeringstrajecten

Werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die omwille van die redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, kunnen terecht in een activeringstraject. Een activeringstraject is een tijdelijk traject van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden om drempels naar werk aan te pakken en de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.
Ben je dienstverlener of casemanager zorg in een activeringstraject? Bekijk onze praktische informatiepagina met info zoals draaiboeken en formulieren. Wil je een klant aanmelden voor een activeringstraject? Vul het formulier 'Verzoek tot deelname activeringstraject' in. VDAB nodigt de klant vervolgens uit om de aanvraag te bespreken.

 

Mobiel

Bij een mobiele opleiding gaat VDAB ter plekke in een stad of gemeente voor het geven van een opleiding, dit in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.
De doelstelling van de mobiele opleidingen is de creatie van een win-winsituatie:

  • voor de werkzoekenden: opleiding in eigen streek met meer kans op tewerkstelling;
  • voor de bedrijven: werknemers die nog meer vraaggericht opgeleid zijn;
  • voor de steden en gemeenten: meer kansen voor werkzoekenden op opleiding en werk in eigen streek;
  • voor de VDAB: door een grotere flexibiliteit en meer arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod is er een hogere uitstroom naar werk.

 

GBO - Geïntegreerd breed onthaal

Mensen met een MMPPS problematiek (medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal) kunnen naar het GBO verwezen worden wanneer er werd ingeschat dat bemiddeling naar werk voorlopig niet zinvol is, dit mede door verschillende randvoorwaarden die de stap naar werk beletten.

Het GBO biedt voor deze mensen een kort traject aan waarin ze georiënteerd kunnen worden naar de hulpverlening, een beter passend uitkeringsstelsel bekijken en/of verwijzen naar een onbetaald vorm van arbeid.

GBO is een tijdelijk project dat loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020.

 

Arbeidszorg

Arbeidszorg is een begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde circuit terecht kunnen. Deze begeleide vorm kan plaatsvinden in de meeste maatwerkbedrijven.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht op de praktische informatiepagina waar je verschillende nota's en projectfiche kan terugvinden.