U bent hier

Infopakket West-Vlaanderen

Inhoud

 1. Provinciale arbeidsmarktinfo
 2. Lokale werking VDAB
 3. Actiedomein voor samenwerking
 4. Toeleidingswijzer

 

1. Provinciale arbeidsmarktinfo

West-Vlaanderen scoorde de voorbije jaren in alle arbeidsmarktstatistieken heel sterk. We zijn dan ook de provincie waar de krapte op de arbeidsmarkt zich volop laat voelen.

West-Vlaanderen kent een werkloosheidsgraad van 5% (10/2018). Dit is de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. In absolute cijfers hebben we in West-Vlaanderen net iets meer dan 28000 werkzoekenden, een daling met 8,9 %.

Arbeidsmarktinfo West-Vlaanderen

Aan de aanbod zijde ontving VDAB West-Vlaanderen in de voorbije twaalf maanden 51.550 vacatures, een stijging met 14,9%.

Arbeidsmarktinfo West-Vlaanderen

U kunt alle cijfers en gegevens terugvinden in onze perfomante tool Arvastat. Met dit gebruiksvriendelijk instrument krijgt u in een paar muisklikken toegang tot alle arbeidsmarktgegevens van onze provincie , de respectieve regio's én elke stad. Voor sommige centrumsteden kunt u de analyses verder verfijnen tot op wijkniveau . Het biedt u meteen zicht op zowel de werkloosheidscijfers als op het aantal en soort vacatures in uw stad.

Bekijk meer details over het provinciaal beeld van de arbeidsmarkt als pdf-versie / powerpoint-versie.
 

Voor verdere info en gepersonaliseerde duiding kunt u ook terecht bij:

Arbeidsmarktexpert West-Vlaanderen
John Devinck

T 059 55 65 31
M 0497 03 83 05
E john.devinck@vdab.be

 

2. Lokale werking VDAB

Ook VDAB West Vlaanderen schakelde op 8 oktober 2018 over naar een innovatief dienstverleningsaanbod voor werkzoekenden. Daarbij wordt een nieuwe omvattende contactstrategie gehanteerd die voor elke werkzoekende een aangepast niveau aanbiedt en wordt de werking voor werknemers, werkzoekende en werkgevers sectoraal ingericht.

We onderscheiden daarbij zes sectorale clusters:

Sector West-Vlaamse clustermanagers
Diensten aan personen en bedrijven Inge Demoen inge.demoen@vdab.be
Bouw en Hout Barbel Beyens barbel.beyens@vdab.be
Zorg en onderwijs Antoon Vermeulen antoon.vermeulen@vdab.be
Business support, retail en ict Agnes Nuytten agnes.nuytten@vdab.be
Industrie Patrick Naeyaert patrick.naeyaert@vdab.be
Transport en logistiek Barbel Beyens barbel.beyens@vdab.be

Een werkzoekende met een duidelijker jobdoelwit zal een afspraak krijgen met een bemiddelaar in één van onze sectorale clusters. Deze bemiddelaars kennen de professionele wereld waar onze werkzoekenden in terecht komen door en door en kunnen daarom heel gericht met hen aan de slag.

Daarnaast is er nog een andere cluster:

Intensieve dienstverlening Carine Daene carine.daene@vdab.be

Een werkzoekende die intensieve begeleiding wordt uitgenodigd door een bemiddelaar van het team Intensieve Dienstverlening. Deze collega's helpen werkzoekenden die op korte termijn nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, door te werken aan een goede werkhouding, motivatie of sociale vaardigheden, of wanneer de werkzoekende familiale zorgen ervaart. Binnen de nieuwe contactstrategie en het nieuwe dienstverleningsmodel is er meer ruimte voor werkzoekenden die moeilijker met VDAB in contact komen. Werkzoekenden met een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben immers een meer Intensieve dienstverlening nodig. Producten zoals Wijk-werken, tijdelijke werkervaring, werk-zorg trajecten, … zijn instrumenten bij uitstek binnen deze intensieve dienstverlening.

Wil je meer weten over onze nieuwe contactstrategie en het nieuwe dienstverleningsmodel?
Bekijk onze presentatie en dit filmpje.

Benieuwd hoe VDAB zich concreet organiseert in de provincie?
Op de VDAB website: /contact vind je de contactgegevens + openingsuren van de locaties terug.

Hieronder vind je alvast een kaartje met alle VDAB locaties

Clusterwerking West-Vlaanderen

Om de opportuniteiten met lokale besturen nog beter te realiseren is er in elke provincie een netwerkmanager voor het behartigen van relaties met lokale besturen.

Je provinciale contactpersoon in West Vlaanderen is:

Bart Pynket

Netwerkmanager openbare besturen
Bart Pynket
T 056 24 74 34
M 0499 59 59 07
E bart.pynket@vdab.be

 

3. Actiedomein voor samenwerking

Om actief en op maat te kunnen inspelen op de lokale noden en uitdagingen worden er samenwerkingen opgezet tussen (clusters van) lokale besturen en VDAB. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat meer burgers hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. VDAB is de regisseur van die arbeidsmarkt, maar vele aspecten van de werkloosheid kan VDAB niet alleen oplossen. Door samen de krachten te bundelen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten én is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd.

Deze samenwerkingen kan enerzijds geformaliseerd worden in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst maar kan zich anderzijds ook uiten in de vorm van ad hoc projecten op maat van de besturen en geënt op de lokale problematieken/doelgroepen.

In West Vlaanderen wordt er daarnaast sterk samengewerkt met de respectieve RESOC's: Zuid, Midwest, Noord en de Westhoek. Ook het streekoverleg Kust is in deze een actieve partner. Deze samenwerkingen richten zich vooral op de bovenlokale arbeidsmarkt en regio en richten zich zowel op socio economische analyses maar ook op bijhorende concrete acties naar de arbeidsmarkt toe.

Omdat lokale eigenheid respecteren noodzakelijk is voor een goede samenwerking, worden lokale samenwerkingen overal op een verschillende manier vormgegeven.

Hieronder vind je een opsomming van mogelijke actiedomeinen waarop lokaal kan ingezet worden:

 • Toegang tot de werkzoekendendossiers door bevoegd OCMW

  OCMW's krijgen toegang tot de werkzoekendendossiers van leefloongerechtigden via MLP (Mijn Loopbaan voor Partners). Ze kunnen hierin lezen en de ondernomen acties richting werk registreren. Op deze manier kan men de inzet van OCMW en VDAB zo complementair mogelijk vormgeven.

 • Het OCMW is regisseur over het traject van een leefloongerechtigde

  Het OCMW is regisseur over het traject naar werk van een leefloongerechtigde. OCMW en VDAB bepalen samen welke stappen het meest aangewezen zijn voor de gezamenlijke klant/cliënt. Daarvoor worden in onze provincie regionale afsrpakengemaakt met clusteres van OCMW's.

 • Trajecten TWE en versterkte communicatie en informatie-uitwisseling

  TWE richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijke doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Art.60 tewerkstelling is voor leefloongerechtigden een onderdeel van het TWE-traject. VDAB zet TWE in voor werkzoekenden en werkt hiervoor samen met tenderpartners.

  OCMW en VDAB hanteren hetzelfde instrument en dus is een nauwe samenwerking tussen beide organisaties essentieel.
  Deze samenwerking behelst:

  • uitwisseling en gebruik van alle beschikbare instrumenten binnen het partnerschap, maximale uitwisseling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams
  • gebruik van de elektronische databanken van VDAB
  • gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling en disseminatie

  In West-Vlaanderen staat Veerle Capelle, experte TWE, ter beschikking van de diverse lerende netwerken.

  Expert TWE West-Vlaanderen
  Veerle Cappelle

  M 0477 26 91 52
  E veerle.cappelle@vdab.be

  Verder kunnen OCMW-bemiddelaars steeds terecht bij volgende projectopvolger TWE OCMW voor alle operationele vragen of via https://partners.vdab.be/tijdelijkewerkervaring.

  Projectopvolger TWE OCMW en TWE WZ
  Regio Zuid en Midden
  Veerle Vermeersch

  M 0475 47 81 89
  E hilde.vermeersch@vdab.be

  Projectopvolger TWE OCMW en TWE WZ
  Regio Noord en Westhoek
  Isabelle Hessens

  M 050 44 04 32
  E isabelle.hessens@vdab.be

 • Doorverwijzing van (niet-leefloongerechtigde) werkzoekenden naar OCMW in functie van een welzijnsproblematiek.

  Niet alleen leefloongerechtigden worstelen soms met een welzijnsproblematiek. VDAB kan werkzoekenden doorverwijzen naar het OCMW om zo op zoek te gaan naar de meest geschikte ondersteuning. Om de laagdrempeligheid te garanderen, worden lokaal afspraken gemaakt om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Flankerend onderwijsbeleid

  Met gemeenten die een rol zien voor zichzelf in het bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom en een vlotte transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt trachten we samen de krachten te bundelen. Via het samenbrengen van elkaars individuele inspanningen en netwerken bij scholen gaan we samen de strijd aan.

  Netwerkmanager onderwijs
  Alinka Debaene

  M 0498 94 57 92
  E alinka.debaene@vdab.be

 • Samenwerken met lokale jongerenorganisaties

  In functie van een preventieve aanpak rond jeugdwerkloosheid, een vlotte transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, het vermijden/verminderen van ongekwalificeerde uitstroom en NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) proberen we door het delen van expertise en het effectief samenwerken (bv. organisatie van jobbeurs voor en door jongeren) een verschil te maken. In dit kader hebben wij al heel wat projecten lopen.

  Meer info bij onze experte:
  Francisca Grootaerd
  M 0473 80 88 02
  E francisca.grootaerd@vdab.be

 • Sociale economie

  We werken samen om drempels in de toeleiding, instroom, vacatures en doorstroom binnen sociale economie maximaal weg te werken, aangezien de regie hiervan bij de lokale besturen ligt.

 • Wijk-werken

  Wijk-werken is het resultaat van de hervorming van het PWA-stelsel, met uitzondering van een aantal aspecten met betrekking tot PWA die federaal zijn gebleven. De focus ligt hier op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau.

  De conceptnota "wijk-werken", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016, stelde duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen:

  • lokale verankering
  • uitvoeren van maatschappelijk relevante taken
  • laagdrempelige opstap bij aanvang van een traject naar werk

  In de provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel 5 samenwerkingsverbanden opgericht waar 62 van de 64 lokale besturen zijn bij aangesloten.
  VDAB wil vooral inzetten op de samenwerking met de lokale besturen door zijn maximale medewerking te verlenen aan de opgerichte samenwerkingsverbanden om zo samen van het wijk-werken een succesverhaal te maken.

  Volgende samenwerkingsverbanden werden opgericht:

  Wijk-Up (Regio Brugge)

   

  050 47 54 35 Renate De Preter
  Perspectief (Regio Oostende) 059 43 37 99 Wouter Vanhecke
  ILV Westhoekpersoneel (Regio Westhoek) 051 51 94 35 Lien De Vos
  W13 (Regio Kortrijk) 056 24 16 25 Sien Depouvre
  Associatie Midwest (Regio Roeselare) 051 26 94 33 Yves Vercruysse

  Wijk-werkbemiddelaars, organisatoren en lokale besturen kunnen voor al hun vragen i.k.v. wijk-werken terecht bij volgende projectopvolgers en experte wijk-werken.

  Projectopvolger wijk-werken Zuid
  Diederik Battheu

  M 0498 05 86 29
  E diederik.battheu@vdab.be

  Projectopvolger wijk-werken Noord
  Griet Jonckheere

  M 0486 06 81 80
  E griet.jonckheere@vdab.be

  Experte wijk-werken
  Veerle Cappelle

  M 0477 26 91 52
  E veerle.cappelle@vdab.be

  Zie ook: https://partners.vdab.be/wijk-werken
   

 • Aanbod voor ondernemingen en starters

  VDAB heeft een uitgebreid aanbod producten en dienstverlening voor werkgevers. Lokale besturen ondersteunen VDAB in het mee bekend maken van het aanbod voor werkgevers en startende ondernemers. Dit kan onder andere via het afstemmen van het bestaande aanbod, tot (structureel) overleg komen met lokale horeca/winkels, via contacten met bedrijventerreinen anticiperen op de nood aan nieuwe werknemers wanneer bedrijven zich komen vestigen in de gemeente,...

 • Anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond

  Gemeenten en OCMW's staan voor een inclusief beleid. We bekijken samen waar we door de handen in elkaar te slaan kunnen zorgen voor snelle en duurzame integratie via trajecten naar werk.

  VDAB beschikt over een uitgebreid assortiment acties waar we zowel de lead nemen als engageren als partner. Bekijk het overzicht met de talrijke acties.

  Voor meer info kan je terecht bij onze experten:

  Experte inburgering/inwerking
  Francesca Grootaerd

  M 0473 80 88 02
  E francesca.grootaerd@vdab.be

  Teamleider Nederlands voor anderstaligen
  Henk Vandenbroucke

  M 0487 62 67 69
  E henk.vandenbroucke@vdab.be

 • Drempels

  Sommige werkzoekenden botsen in hun zoektocht naar werk op een aantal jobobstakels zoals het niet E-wijs zijn/digitale ongeletterdheid, beperkte mobiliteit, geen kinderopvang, beperkte of geen kennis van het Nederlands, … Samen bekijken we welke (kleine) ingrepen mogelijk zijn om hier lokaal een verschil in te maken.

 • Mobiele opleidingen

  Bij een mobiele opleiding geeft VDAB ter plekke in een stad of gemeente een opleiding, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.
  De doelstelling van de mobiele opleidingen is de creatie van een win-winsituatie:

  • voor de werkzoekenden: opleiding in eigen streek met meer kans op tewerkstelling;
  • voor de bedrijven: werknemers die nog meer vraaggericht opgeleid zijn;
  • voor de steden en gemeenten: meer kansen voor werkzoekenden op opleiding en werk in eigen streek;
  • voor VDAB: door een grotere flexibiliteit en meer arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod is er een hogere uitstroom naar werk.
    

  Dit succesverhaal willen we op maat uitrollen in onze provincie.
  Voor meer info kunt u steeds terecht bij:

  Projectleider Mobiele secties
  Johan Van Hecke

  M 0491 22 82 28
  E johan.vanhecke@vdab.be

 

4. Toeleidingswijzer

Toeleidingswijzer:we willen je ondersteunen in jouw functie als bemiddelaar. Deze tool wijst je de weg naar het aanbod van VDAB (eigen aanbod of in samenwerking met partners) waar toeleiding mogelijk is.