U bent hier

Infopakket Oost-Vlaanderen

Inhoud

 1. Provinciale arbeidsmarktinfo
 2. Lokale werking VDAB
 3. Actiedomein voor samenwerking
 4. Toeleidingswijzer

 

1. Provinciale arbeidsmarktinfo

Oost-Vlaanderen scoorde de voorbije jaren goed in de arbeidsmarktstatistieken. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich dan ook goed voelen in onze provincie.
Oost-Vlaanderen kent een werkloosheidsgraad van 5,7%, in absolute cijfers betekent dit dat er 41 230 niet werkende werkzoekenden zijn in Oost-Vlaanderen (cijfers dd april 2019).
Hieronder de werkloosheidsgraad per regio:

O-Vlaanderen, werkloosheidsgraad per regio

Aan de aanbodzijde ontving VDAB Oost-Vlaanderen in de voorbije 12 maanden 60 872 vacatures, een stijging met 8,9%.
Hieronder een regio-overzicht:

O-Vlaanderen, regio overzicht

U kunt alle cijfers en gegevens terugvinden op Arvastat. Met dit gebruiksvriendelijke instrument krijgt u in een paar klikken toegang tot alle arbeidsmarktgegevens van onze provincie, de verschillende regio’s én elke stad of gemeente. Voor sommige centrumsteden kunt u de analyses verder verfijnen tot op wijkniveau. Het biedt u een zicht op de werkloosheidscijfers evenals een zicht op het aantal en het soort vacatures in uw stad.

 

2. Lokale werking VDAB

Ook Oost-Vlaanderen startte in oktober 2018 met het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarbij wordt een nieuwe omvattende contactstrategie gehanteerd die voor elke werkzoekende een gepast aanbod biedt, onze werking wordt sectoraal ingedeeld.

We onderscheiden zes sectorale clusters. Een werkzoekende met een duidelijk jobdoelwit zal een afspraak krijgen met een bemiddelaar in één van onze sectorale clusters. De bemiddelaar kan heel gericht met deze klant aan de slag.

 1. Diensten aan personen en bedrijven
 2. Bouw en Hout
 3. Zorg en Onderwijs
 4. Business support, retail en ict
 5. Industrie
 6. Transport en Logistiek
 7. Intensieve dienstverlening

Daarnaast is er een zevende cluster 'intensieve dienstverlening'. een werkzoekende die niet op korte termijn klaar is voor de arbeidsmarkt wordt uitgenodigd bij een bemiddelaar intensieve dienstverlening. Er wordt gewerkt aan een goede werkhouding, motivatie, sociale vaardigheden,... Binnen het nieuwe dienstverleningsmodel is er meer ruimte voor werkzoekenden die moeilijker met VDAB in contact komen. Ook klanten waarvoor een tewerkstelling in het NEC niet haalbaar is, worden in dit team opgevolgd.
 

Benieuwd naar hoe VDAB zich concreet organiseert in de provincie? Op de VDAB website, www.vdab.be/contact vind je ook de contactgegevens + openingsuren van de locaties terug.

Clusterwerking Oost-Vlaanderen

Om de opportuniteiten met lokale besturen nog beter te realiseren zorgt een netwerkmanager voor het behartigen van de relaties met deze gemeenten/steden. Voor de stad Gent is er een stadsmanager die zich specifiek inzet voor de stad om de versterkte samenwerking te realiseren.

Ilse Umans

Netwerkmanager Ilse Umans
M 0476 86 54 68
E ilse.umans@vdab.be

Helga Van Heysbroeck

Stadsmanager Helga Van Heysbroeck
M 0496 72 06 16
E helga.vanheysbroeck@vdab.be

 

3. Actiedomein voor samenwerking

Om actief en op maat te kunnen inspelen op de lokale noden en uitdagingen worden er samenwerkingen opgezet tussen (clusters van) lokale besturen en VDAB. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat meer burgers hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. VDAB is de regisseur van die arbeidsmarkt, maar vele aspecten van de werkloosheid kan VDAB niet alleen oplossen. Door samen de krachten te bundelen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten én is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Deze samenwerkingen kunnen enerzijds geformaliseerd worden in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst (vb. convenant met Stad Gent en Sint-Niklaas) maar kan zich anderzijds ook uiten in de vorm van ad hoc projecten.

Omdat lokale eigenheid respecteren noodzakelijk is voor een goede samenwerking, worden lokale samenwerkingen overal op een verschillende manier vormgegeven.
Hieronder vind je een uitgebreide opsomming van mogelijke actiedomeinen waarop lokaal kan ingezet worden. Bekijk een beknopt overzicht.

 • Toegang tot de werkzoekendendossiers door bevoegd OCMW

  OCMW’s krijgen toegang tot de werkzoekendendossiers van leefloongerechtigden via MLP (Mijn Loopbaan voor Partners). Ze kunnen hierin lezen en de ondernomen acties richting werk registreren. Op deze manier kunnen we de inzet van OCMW en VDAB zo complementair mogelijk vormgeven.

 • Het OCMW is regisseur over het traject van een leefloongerechtigde

  Het OCMW is regisseur over het traject naar werk van een leefloongerechtigde. OCMW en VDAB bepalen samen welke stappen het meest aangewezen zijn voor de gezamenlijke klant/cliënt.

 • Trajecten TWE en versterkte communicatie en informatie-uitwisseling

  TWE richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC). Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijke doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Ocmw's zetten TWE OCMW in voor hun leefloongerechtigden waarbij art.60 tewerkstelling een inherent onderdeel is van het TWE-traject.

  OCMW en VDAB hanteren hetzelfde instrument en dus is een nauwe samenwerking tussen beide organisaties essentieel.
  Deze samenwerking behelst:

  • uitwisseling en gebruik van alle beschikbare instrumenten binnen het partnerschap, maximale uitwisseling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams
  • gebruik van de elektronische databanken van VDAB
  • gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling en disseminatie

  In Oost-Vlaanderen organiseert VDAB en het Streekoverleg 3/4 keer per jaar een lerend netwerk voor de Oost-Vlaamse OCMW's met als hoofdonderwerp: TWE. 
  Oost-Vlaanderen werd verdeeld in volgende regio's i.k.v. de lerende netwerken:

  • Lerend Netwerk Zuid-oost-Vlaanderen: organisatie door het Streekoverleg ZOVL
  • Lerend Netwerk Waas/Dender: organisatie door het Streekoverleg Waas & Dender
  • Lerend Netwerk Gent/Meetjesland: organisatie door VDAB

  Lerende Netwerken

   

  Verder kunnen OCMW-bemiddelaars steeds terecht bij onze projectopvolger voor alle operationele vragen over TWE OCMW of via de website onder tijdelijke werkervaring.

  Eva van Bastelaere

  Projectopvolger TWE OCMW
  Eva van Bastelaere
  M 0497 20 88 52
  E eva.vanbastelaere@vdab.be

   

 • Doorverwijzing van (niet-leefloongerechtigde) werkzoekenden naar OCMW in functie van een welzijnsproblematiek.

  Niet alleen leefloongerechtigden worstelen soms met een welzijnsproblematiek. VDAB kan werkzoekenden doorverwijzen naar het OCMW om zo op zoek te gaan naar de meest geschikte ondersteuning. Om de laagdrempeligheid te garanderen, worden lokaal afspraken gemaakt om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Flankerend onderwijsbeleid

  Met gemeenten die een rol zien voor zichzelf in het bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom en een vlotte transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt trachten we samen de krachten te bundelen. Via het samenbrengen van elkaars individuele inspanningen en netwerken bij scholen gaan we samen de strijd aan.

  Netwerkmanager Onderwijs
  Isabelle Stroobant
  E isabelle.stroobant@vdab.be

 • Samenwerken met lokale jongerenorganisaties

  In functie van een preventieve aanpak rond jeugdwerkloosheid, een vlotte transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, het vermijden/verminderen van ongekwalificeerde uitstroom en NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) proberen we door het delen van expertise en het effectief samenwerken (bv. organisatie van jobbeurs voor en door jongeren) een verschil te maken. In dit kader hebben wij al heel wat projecten lopen.

 • Sociale economie

  We werken samen om drempels in de toeleiding, instroom, vacatures en doorstroom binnen sociale economie maximaal weg te werken, aangezien de regie hiervan bij de lokale besturen ligt.

 • Wijk-werken

  Wijk-werken is het resultaat van de hervorming van het PWA-stelsel, met uitzondering van een aantal aspecten met betrekking tot PWA die federaal zijn gebleven. De focus ligt hier op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau.

  De conceptnota "wijk-werken", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016, stelde duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen:

  • lokale verankering
  • uitvoeren van maatschappelijk relevante taken
  • laagdrempelige opstap bij aanvang van een traject naar werk

  In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 10 samenwerkingsverbanden opgericht waar 55 van de 60 lokale besturen zijn bij aangesloten.

  VDAB wil vooral inzetten op de samenwerking met de lokale besturen door zijn maximale medewerking te verlenen aan de opgerichte samenwerkingsverbanden om zo samen van het wijk-werken een succesverhaal te maken.

  Volgende samenwerkingsverbanden werden opgericht:

  cluster Wijkwerken

   

  Organisatoren en lokale besturen kunnen voor al hun operationele vragen i.k.v. wijk-werken terecht bij onze projectopvolger:

  Sabine Moerman

  Projectopvolger wijk-werken
  Sabine Moerman
  M 0473 82 18 93
  E Sabine.moerman@vdab.be

  Meer info: https://partners.vdab.be/wijk-werken
   

 • Aanbod voor ondernemingen en starters

  VDAB heeft een uitgebreid aanbod producten en dienstverlening voor werkgevers. Lokale besturen ondersteunen VDAB in het mee bekend maken van het aanbod voor werkgevers en startende ondernemers. Dit kan onder andere via het afstemmen van het bestaande aanbod, tot (structureel) overleg komen met lokale horeca/winkels, via contacten met bedrijventerreinen anticiperen op de nood aan nieuwe werknemers wanneer bedrijven zich komen vestigen in de gemeente,...

 • Anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond

  Gemeenten en OCMW’s staan voor een inclusief beleid. We bekijken samen waar we door de handen in elkaar te slaan kunnen zorgen voor snelle en duurzame integratie via trajecten naar werk. VDAB beschikt over een uitgebreid assortiment acties waar we zowel de lead nemen als engageren als partner.

 • Drempels

  Sommige werkzoekenden botsen in hun zoektocht naar werk op een aantal jobobstakels zoals het niet E-wijs zijn/digitale ongeletterdheid, beperkte mobiliteit, geen kinderopvang, beperkte of geen kennis van het Nederlands, … Samen bekijken we welke (kleine) ingrepen mogelijk zijn om hier lokaal een verschil in te maken.

 • Mobiele opleidingen

  Bij een mobiele opleiding geeft VDAB ter plekke in een stad of gemeente een opleiding, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.
  De doelstelling van de mobiele opleidingen is de creatie van een win-winsituatie:

  • voor de werkzoekenden: opleiding in eigen streek met meer kans op tewerkstelling;
  • voor de bedrijven: werknemers die nog meer vraaggericht opgeleid zijn;
  • voor de steden en gemeenten: meer kansen voor werkzoekenden op opleiding en werk in eigen streek;
  • voor VDAB: door een grotere flexibiliteit en meer arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod is er een hogere uitstroom naar werk.
    

  Voor meer info kunt u steeds terecht bij:

  Jo Van Hecke

  Projectleider mobiele secties
  Jo Van Hecke
  M 0491 22 82 28
  E johan.vanhecke@vdab.be

 

4. Toeleidingswijzer

De toeleidingswijzer wil je ondersteunen in jouw functie als bemiddelaar. Deze tool wijst je de weg naar het aanbod van VDAB (eigen aanbod of in samenwerking met partners) waar toeleiding mogelijk is.

Document in opmaak