U bent hier

Infopakket Antwerpen

Inhoud

 1. Provinciale arbeidsmarktinfo
 2. Lokale werking VDAB
 3. Actiedomein voor samenwerking

 4. Samenwerkingsovereenkomsten provincie Antwerpen
 5. Toeleidingswijzer

 

1. Provinciale arbeidsmarktinfo

In Antwerpen ligt de werkzaamheidsgraad op 70,8% (2016). Daarmee ligt deze 1,8% lager dan het Vlaams gemiddelde (72,6%).

Vergelijkend met de Vlaamse trend ligt de werkzaamheidsgraad bij de 20- tot 24 jarigen het laagst (48,1%) en bij de 25- tot 49 jarigen het hoogst (80,6%). De 50- tot 64 jarigen hebben in de provincie Antwerpen een werkzaamheidsgraad van 61,6%. Er is ook een duidelijk verschil naar land van herkomst. Personen met België als land van herkomst hebben een werkzaamheidsgraad van 75,3%, voor personen afkomstig uit een niet-EU land ligt deze op 51,1%.

Opgedeeld naar socio-economische positie is 71% van de Antwerpse bevolking tussen de 20- en de 65 jaar werkend, 7% is niet-werkend werkzoekend en 22% is niet-beroepsactief. Het percentage niet-werkende werkzoekenden ligt 1% hoger dan het Vlaams gemiddelde (6%), terwijl de groep van werkenden 2% lager ligt dan het Vlaams gemiddelde (73%).

Antwerpen kent het meest aantal werkenden in het onderwijs (63.574), de kleinhandel (56.381) en de maatschappelijke dienstverlening (55.902). Onderstaande grafiek duidt de top 10 van het aantal werkenden naar WSE sector.

Arbeidsmarktinfo Antwerpen

Bekijk de provinciale arbeidsmarktfoto van Antwerpen: pdf-versie / powerpoint-versie.

 

2. Lokale werking VDAB

Wil je graag weten hoe de VDAB in de provincie Antwerpen georganiseerd is? Dan vind je hier een helder overzicht: de exacte contactgegevens per locatie.

Clusterwerking Antwerpen

Clusterwerking Antwerpen

Om de opportuniteiten met lokale besturen nog beter te realiseren, zorgt een netwerkmanager voor het behartigen van alle niet-operationele relaties met deze gemeenten. Voor de stad Antwerpen is er een stadsmanager die zich specifiek voor de stad inzet om de versterkte samenwerking te realiseren. Je kan bij hen terecht met al je vragen die niet rechtstreeks betrekking hebben op een specifieke werkzoekende/werkgever/werknemer.

Greet Jacops

Netwerkmanager provincie Antwerpen
Greet Jacops
M 0471 56 87 44
E greet.jacops@vdab.be

Leen Van Lier

Stadsmanager Antwerpen
Leen van Lier
M 0470 20 38 37
E leen.vanlier@vdab.be

 

3. Actiedomeinen voor samenwerking

Om actief en op maat te kunnen inspelen op de lokale noden en uitdagingen worden er samenwerkingen opgezet tussen (clusters van) lokale besturen en VDAB. Door met de lokale besturen de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten én is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomsten wil VDAB een duurzaam partnerschap met lokale besturen sterk verankeren.

Als gelijkwaardige partners trachten we samen meer te realiseren dan alleen en worden mensen en middelen zo gericht mogelijk ingezet. Via regelmatig overleg op de verschillende niveaus (strategisch - tactisch - operationeel) zetten we in op meer en vlottere communicatie en minder dubbel werk.

Omdat respect voor de lokale eigenheid noodzakelijk is voor een goede samenwerking, worden lokale samenwerkingen overal op een verschillende manier vormgegeven. Hier een opsomming van actiedomeinen die al eens eerder opgenomen zijn in een samenwerkingsovereenkomst. Lokale eigenheden, opportuniteiten en de actualiteit zorgen ervoor dat deze actiedomeinen continu in beweging zijn.

 • Het OCMW is regisseur over het traject van een leefloongerechtigde

  Het OCMW is regisseur over het traject naar werk van een leefloongerechtigde. OCMW en VDAB bepalen samen welke stappen het meest aangewezen zijn voor de gezamenlijke klant/cliënt.

 • Versterkte communicatie en informatie-uitwisseling

  We intensifiëren het contact tussen OCMW arbeidstrajectbegeleiders en VDAB-bemiddelaars maar zorgen ook voor regelmatig ambtelijk en politiek overleg. De combinatie tussen operationeel, tactisch en strategisch overleg zorgt voor een gedragen, sterke samenwerking waarbij maatwerk echt realiseerbaar wordt.

 • Toegang tot de werkzoekendendossiers door bevoegd OCMW

  OCMW’s hebben toegang tot de werkzoekendendossiers van leefloongerechtigden via MLP (Mijn Loopbaan voor Partners). Ze kunnen hierin lezen en de ondernomen acties richting werk registreren. Op deze manier kunnen we de inzet van OCMW en VDAB zo complementair mogelijk vormgeven.

 • Trajecten TWE (inclusief art.60) worden zo arbeidsmarktgericht mogelijk vormgegeven

  Met de 6de Staatshervorming werd op 1 juli 2014 een pakket bevoegdheden met betrekking tot de activering van werkzoekenden overgeheveld naar de gewesten. Vlaanderen zet daarbij onder andere in op een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring (TWE).
  TWE richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit.

  OCMW’s zetten TWE-OCMW in voor hun leefloongerechtigden waarbij de art. 60§7 tewerkstelling een inherent onderdeel is van het TWE-traject. VDAB zet TWE-werkzoekenden in voor alle andere werkzoekenden via tenderpartners.

  OCMW en VDAB hanteren hetzelfde instrument en dus is een nauwe samenwerking tussen beide organisaties essentieel. Deze samenwerking behelst:

  • uitwisseling en gebruik van alle beschikbare instrumenten binnen het partnerschap, maximale uitwisseling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams
  • gebruik van de elektronische databanken van VDAB
  • gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling en disseminatie

  Meer weten?

 • Doorverwijzing van (niet-leefloongerechtigde) werkzoekenden naar OCMW in functie van een welzijnsproblematiek.

  Niet alleen leefloongerechtigden worstelen soms met een welzijnsproblematiek. VDAB kan werkzoekenden doorverwijzen naar het OCMW om zo op zoek te gaan naar de meest geschikte ondersteuning. Om de laagdrempeligheid te garanderen, worden lokaal afspraken gemaakt om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Sociale economie

  We werken samen om drempels in de toeleiding, instroom, vacatures en doorstroom binnen sociale economie maximaal weg te werken, aangezien de regie hiervan bij de lokale besturen ligt.

 • Wijk-werken

  Een andere bevoegdheid die met de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid werd, is het PWA-stelsel. Sinds 1 januari 2018 vervangt Wijk-werken het vroegere PWA-stelsel. Via het stelsel ‘Wijk-werken’ kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met Wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

  We werken actief en intens samen om van Wijk-werken een succes te maken. Veel lokale besturen nemen de organisatie van Wijk-werken op zich.

  Meer weten?

 • Anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond

  Gemeenten en OCMW’s staan voor een inclusief beleid. We bekijken samen waar we, door de handen in elkaar te slaan, kunnen zorgen voor snelle en duurzame integratie via trajecten naar werk.

 • Drempels

  Sommige werkzoekenden botsen in hun zoektocht naar werk op een aantal jobobstakels zoals het niet E-wijs zijn/digitale ongeletterdheid, beperkte mobiliteit, geen kinderopvang, beperkte of geen kennis van het Nederlands. Samen bekijken we welke (kleine) ingrepen mogelijk zijn om hier lokaal een verschil in te maken.

 • Flankerend onderwijsbeleid

  Met gemeenten die een rol zien voor zichzelf in het bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom en een vlotte transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt trachten we samen de krachten te bundelen. Via het samenbrengen van elkaars individuele inspanningen en netwerken bij scholen gaan we samen de strijd aan.

 • Samenwerken met lokale jongerenorganisaties

  In functie van een preventieve aanpak rond jeugdwerkloosheid, een vlotte transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, het vermijden/verminderen van ongekwalificeerde uitstroom en NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) proberen we door het delen van expertise en het effectief samenwerken (bv. organisatie van jobbeurs voor en door jongeren) een verschil te realiseren.

 • Aanbod voor werkgevers en starters

  VDAB heeft een uitgebreid aanbod van producten en dienstverlening voor werkgevers. Lokale besturen ondersteunen VDAB in het mee bekendmaken van het aanbod voor werkgevers en startende ondernemers. Dit kan onder andere via het afstemmen van het bestaande aanbod, tot (structureel) overleg komen met lokale horeca/winkels of via contacten met bedrijventerreinen anticiperen op de nood aan nieuwe werknemers wanneer bedrijven zich komen vestigen in de gemeente.

 • Mobiele opleidingen

  Bij een mobiele opleiding geeft VDAB ter plekke in een stad of gemeente een opleiding, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur. De doelstelling van deze mobiele opleidingen is een win-winsituatie creëren:

  • voor de werkzoekenden: opleiding in eigen streek met meer kans op tewerkstelling;
  • voor de bedrijven: werknemers die nog meer vraaggericht opgeleid zijn;
  • voor de steden en gemeenten: meer kansen voor werkzoekenden op opleiding en werk in eigen streek;
  • voor VDAB: een hogere uitstroom naar werk door een grotere flexibiliteit en een sterk arbeidsmarktgericht opleidingsaanbod.

 

Samenwerkingsovereenkomsten provincie Antwerpen

De vorming van de clusters is altijd door de gemeenten en OCMW’s zelf bepaald. VDAB paste zich aan aan de lokale realiteit. Tussen de opstart van gesprekken en het komen tot een versterkte samenwerking met een effectief ondertekende samenwerkingsovereenkomst zit vaak veel tijd. Er is nood aan het leren kennen van elkaar en het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en een lokaal bestuur wordt afgesloten met een bepaald bestuur. Verkiezingen op lokaal niveau kunnen de besturen en dus ook het beleid veranderen, waardoor de inhoud en focus van zo’n samenwerkingsovereenkomst mogelijk verschuiven. Dit betekent dat er lokaal opnieuw gesprekken starten, na de verkiezingen, als de nieuwe coalities gevormd zijn.

Het overzicht hieronder geeft weer met welke regio’s/gemeenten VDAB al een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Samenwerkingsovereenkomsten Antwerpen

Samenwerkingsovereenkomsten Antwerpen

Meer weten?

 

5. Toeleidingswijzer

Toeleidingswijzer:we willen je ondersteunen in jouw functie als bemiddelaar. Deze tool wijst je de weg naar het aanbod van VDAB (eigen aanbod of in samenwerking met partners) waar toeleiding mogelijk is.