Pagina spoor

Dossiermanager - Wijzigingen

9/11/2006

Cursistencontracten

Doelstelling van opleiden en focus op werk,  ook tijdens en na opleiding. In het cursistencontract werd een clausule toegevoegd om deze focus te benadrukken:

Verpichtingen van de cursist:

 • ingaan op vacatures waarvan de vereisten in het verlengde liggen van de competenties die tijdens deze opleiding verworven zijn

 

01/08/2006

 1. Ook de lay-out van Dossiermanager is enigszins gewijzigd. Naast het lettertype en de lettergrootte en de gewijzigde banner bovenaan elk scherm, staat de aanduiding van de aangelogde gebruiker voortaan bovenaan het scherm in de vorm "Je bent aangemeld als gebruikersnaam". Uitloggen uit Dossiermanager gebeurt nu via het aanklikken van de link "Afmelden" bovenaan het scherm (zie schermafdruk hieronder).

  dossiermanager

 2. C98
  Het erkenningsnummer van de RVA is gewijzigd en de RVA vraagt expliciet dat de werkzoekende zijn uitbetalingsinstelling vermeld op de C98.

swoosh
 

28/06/2006

Het bedrijfsidentificatienummer kan enkel aangevraagd worden via het elektronisch invuldocument dat u vindt bij 'Aanvragen bedrijfsidentificatienummer(s)'

swoosh
 

24/05/2006

In “stappen naar werk” kan men voortaan via een druk op de knop als datum de systeemdatum laten invullen.

Via de knop kan men als uitvoerder van de actie de eigen gegevens (naam + OE van de aangelogde persoon) automatisch laten invullen.

swoosh
 

19/12/2005

Vanaf 1 januari 2006 doet de VDAB een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties om de begeleiding, opleiding en/of werkervaring van langdurig werkzoekenden te realiseren. De samenwerking met externe begeleidingsorganisaties bestaat vandaag ook al, maar enkel voor afzonderlijke onderdelen van de trajectbegeleiding.
Nieuw is dat in deze aanbesteding de volledige trajectbegeleiding wordt toevertrouwd aan externe organisaties. De VDAB zorgt enkel voor de trajectbepaling. Voor meer informatie over trajecttendering: www.vdab.be/trajecttendering.
Gevolgen voor andere organisaties die werken met het Cliëntvolgsysteem:

1. Het dossier van een klant die in een dergelijke getenderde trajectbegeleiding is, zal met een rode ipv blauwe band getoond worden

KLANT MET GETENDERDE TRAJECTBEGELEIDING
Persoonsgegevens: Naam Voornaam - RRnr

2. U kan geen begeleiding of opleiding opstarten voor deze werkzoekende. Het is de tendertrajectbegeleider die de aanvraag voor een opleiding of begeleiding zal initiëren bij uw organisatie. U kan de gegevens van de trajectbegeleider terugvinden in het klantendossier in de flap ‘extra gegevens’.

3. Indien u op vraag van de tendertrajectbegeleider een werkzoekende opneemt in een actie kan u geen aanspraak meer maken op de eventuele cofinanciering van VDAB en/of ESF3, zwaartepunt 1 en 2 voor deze werkzoekende.

Jaarafsluiting van de prestaties 2005

In tegenstelling tot de gewone regeling worden in januari de prestaties afgesloten op 7 januari 2006 om 18.00 u. Er wordt dus één week extra tijd gegeven om de achterstallige uren van december (of vorige maanden) in te geven m.b.t. de opgestarte opleidingen/stages in 2005. Correcties van uren die tot en met 7 januari ingevoerd zijn worden alleen meegenomen voor de rapporteringen t.e.m. december 2005 als de opleidingslijn vóór 31/12/05 in het Cliëntvolgsysteem werd ingevoerd.

swoosh

28/11/2005

Afschaffing stempelcontrole en administratie T&O

Vanaf 1/1/2006 wordt de stempelcontrole afgeschaft.


Gevolgen binnen de cursistenadministratie:
Wijzigingen:

 • In de cursistencontracten zullen de betrokken clausules verwijderd worden (in de loop van januari).
 • De stempelkaart die in gebruik was bij de start van de opleiding blijft behouden. Dus GEEN witte stempelkaart verplicht tijdens de opleiding.
 • Alle stempels op de stempelkaart, ter verantwoording van afwezigheid stempelcontrole, verdwijnen.

Blijft behouden:
Huidige afspraken omtrent cursistencontracten, C91 en C98.

swoosh

01/04/2005


1. de link "intake" is zichtbaar voor iedereen. Het betreft hier de intakeleidraad die aan het begin van een traject wordt afgenomen van een werkzoekende. Klikt u op de link, dan krijgt u onderstaand scherm te zien


2. Voor wie enkel begeleidingsacties registreert en geen opleidingen is de link "ingeven prestaties" niet meer zichtbaar.

swoosh

01/07/2004


WIJZIGINGEN IN DE CONTRACTEN:

werd bijgestuurd:

Artikel ivm verplichtingen van het opleidingscentrum/de opleidingsinstelling/de onderwijsinstelling/het stagebedrijf

werd toegevoegd:

Het artikel: Elke vordering die voortvloeit uit deze overeenkomst verjaart 1 jaar na het einde van de overeenkomst.


· werd aangepast:
· opgelet: nieuw nummer servicelijn/ klantendienst VDAB 0800 30 700


swoosh

28/01/2004

Om onmiddellijk te zien dat een stage lopende is in de opgeroepen maand, is in het prestatiescherm een extra kolom 'Stage' voorzien. De aanduiding in deze kolom is een tevens een geheugensteun dat prestaties van het type 9 enkel ingevoerd kunnen worden als stage op 'ja' staat en 'stage: bezig'.

 • 'Ja' indien er stages gevonden zijn. In de tooltip van de betrokken cel komt de omschrijving van de toestand van elke stage te staan (waarbij de meest recent aangemaakte stage bovenaan staat).
  De mogelijke omschrijvingen zijn 'stopgezet' en 'bezig'.
 • De cel is leeg indien er géén stages zijn gevonden, er komt dan ook géén tooltip tevoorschijn.
swoosh

12/12/2003 - Jaarafsluiting van de prestaties 2003 en de saldering 2003

In tegenstelling tot de gewone regeling worden in januari de prestaties afgesloten op 9 januari 2004 om 18.00 u. Er wordt dus één week extra tijd gegeven om de achterstallige uren van december (of vorige maanden) in te geven m.b.t. de opgestarte opleidingen/stages in 2003. Correcties van uren die tot en met 9 januari ingevoerd zijn worden alleen meegenomen voor de rapporteringen t.e.m. december 2003 als de opleidingslijn vóór 31/12/03 in het Cliëntvolgsysteem werd ingevoerd.

Op basis van de Cliëntvolgsysteem-gegevens van december zullen de saldotabellen (bijlage 1A) voor 2003 opgemaakt worden.
Voor al uw bemerkingen of vragen die verband houden met aanpassing kunt u steeds terecht bij de provinciale projectregisseur

swoosh

22/08/2003

 • Aanvragen van één of meerdere bedrijfsidentificatienummers voor stageplaatsen: Op de startpagina is een invuldocument ter beschikking gesteld om één of meerdere bedrijfsidentificatienummers, nodig voor opmaak van stagecontracten, aan te vragen.
  Wacht niet tot het stagecontract opgemaakt wordt, maar vraag deze nummer(s) op tijdig aan.
 • WIJZIGINGEN IN Dossiermanager:
  • In de prestatieapplet worden enkel de aangeduide cursisten afgedrukt. Er is nu een checkbox toegevoegd die het mogelijk maakt om alle cursisten in één keer te selecteren of deselecteren.
  • Op de C91 wordt niet langer de datum van afdrukken toegevoegd. Deze dient dus manueel aangevuld te worden.
  • Het is terug mogelijk om de begeleidingsactie 'Extra begeleiding werkervaring (ESF)' met toestand 'Aangevraagd' te annuleren of te verwijderen.
 • WIJZIGINGEN in de Richtlijnen, procedures en statuut'
  • Richtlijnen en procedures
  • Het VDAB-statuut van deelnemers aan opleidingsacties
    
swoosh

13/06/2003

 • WIJZIGINGEN IN HET CURSISTENCONTRACT:
  werden toegevoegd:
  Art 4: Deze overeenkomst voor opleiding en/of stage wordt met de cursist afgesloten voordat de opleiding en/of stage begint of ten laatste de eerste dag van de opleiding en/of stage.
  Art 5.Verplichtingen van het opleidingscentrum:
  7) al de formaliteiten vervullen opdat de cursist kan genieten van de voordelen bedoeld in artikel 7 alsook van de rechten inzake de werkloosheidsverzekering.
  8) aan de cursist gratis de voor de opleiding nodige gereedschappen, materialen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
  9) aan de cursist een getuigschrift afleveren indien de cursist de opleiding met succes heeft beëindigd.
  10) de geldende wetgeving inzake niet-discriminatie naleven.

  Art. 10 De cursist kan voor een klacht met betrekking tot deze overeenkomst terecht bij de klantendienst van de VDAB op het nummer 070 345 000, elke werkdag van 8 tot 20 uur.
  werden gewijzigd:
  Art 7. Voordelen voor de cursist{e}:
  indien de cursist over een door de VDAB toegewezen (snor)fiets beschikt dan heeft de cursist enkel recht op de terugbetaling van een spoorabonnement voor het resterende vervoerstraject;
  indien de cursist over een Jobpas (netabonnement De Lijn) beschikt dan heeft de cursist geen recht op de terugbetaling van reiskosten (uitzonderingen: bijkomende verplaatsingen met trein, tec of mivb en stageplaatsen die onbereikbaar zijn voor het openbaar vervoer);

 • WIJZIGINGEN IN HET STAGECONTRACT:

  Art. 3 Deze overeenkomst wordt gesloten voor een maximumduur van {max. aantal dagen} dagen vanaf {periode van} en wordt met de cursist afgesloten voordat de stage begint of ten laatste de eerste dag van de stage.
  Art. 4 Tijdens de stage heeft de cursist verder recht op de hem toegekende voordelen zoals bepaald in de opleidingsovereenkomst.
  De cursist blijft verzekerd door VDAB tegen ongevallen tijdens de stage en op weg van en naar de stageplaats.
  Art. 5 Verplichtingen van het stagebedrijf
  Art. 9 De cursist kan voor een klacht met betrekking tot deze overeenkomst terecht bij de klantendienst van de VDAB op het nummer 070 345 000, elke werkdag van 8 tot 20 uur.

swoosh

 12/05-2003

swoosh

17/02/2003

 • Wijzigingen in: Het VDAB-statuut van deelnemers aan opleidingsacties:
  • 3.1 Opleidingspremie: vermindering van bedrijfsvoorheffing van 11,11% naar 11,08%
  • 3.3 Kinderopvangvergoeding: Er wordt op deze bijkomende vergoeding voor kinderlast een bedrijfsvoorheffing van 11,08% ingehouden. (is toegevoegd)
  • 3.6 Begeleidingsuitkering: is aangepast
  • 3.7 Voltooiingspremie: is toegevoegd
  • Bijlage 1: Klein verlet (nieuw)
  • Bijlage 2: Tarieven treinkaart (nieuwe treintarieven vanaf 01/02/2003)
  • Bijlage 6: Nieuw attest OCMW
 • Specifieke documenten
 • Aanpassingen in Dossiermanager
  Vermindering van bedrijfsvoorheffing van 11,11% naar 11,08% voor opleidingspremie en kinderopvangvergoeding.
  Registreren van prestaties en vergoedingen:
  Vanaf einde februari 2003 wordt in de prestatieapplet enkel de groep cursisten van uw eigen OE voor die cursus getoond. Indien u ook de administratie voor andere cursisten binnen de organisatie in die cursus moet opvolgen, kan u in het keuzevakje 'alle OE's' aanduiden.
   

swoosh

13/12/2002:

 • extra gegevens worden toegevoegd op het stagecontract (fax, mailadres van de promotor)
 • RRnr en uitbestedingsnummer werd toegevoegd op de prestatiescherm
 • C98: enkel de registraties omtrent ongewettigde afwezigheden en afwezigheid omwille van ziekte en arbeidsongeschiktheid zal op de C98 overgenomen worden. Verlofdagen of sluitingsdagen worden niet meer vermeld op de C98. Deze wijziging is nu volledig conform de RVA-reglementering.
   

Jaarafsluiting van de prestaties 2002 en de saldering 2002

In tegenstelling tot de gewone regeling worden in januari de prestaties afgesloten op 10 januari 2003 om 18.00 u. Er wordt dus één week extra tijd gegeven om de achterstallige uren van december (of vorige maanden) in te geven m.b.t. de opgestarte opleidingen/stages in 2002. Correcties van uren die tot en met 10 januari ingevoerd zijn worden alleen meegenomen voor de CVS-rapporteringen t.e.m. december 2002 als de opleidingslijn vóór 31/12/02 in CVS is ingevoerd.

Op basis van de CVS-gegevens van december zullen de saldotabellen (bijlage 1A) voor 2002 opgemaakt worden. Eventuele verbeteringen of aanvullingen die naar aanleiding van deze saldotabellen dienen aangebracht te worden, moeten ten laatste op 28 februari 2003 in CVS ingevoerd en/of gewijzigd worden.
Vanaf 20 maart worden dan de definitieve saldotabellen opgemaakt en aan de promotoren bezorgd. Uiteraard mogen ook de saldotabellen van januari gebruikt worden indien deze volledig in orde zijn en overeenstemmen met de geleverde prestaties.

Voor al uw bemerkingen of vragen die verband houden met aanpassing kunt u steeds terecht bij de provinciale projectregisseur

swoosh

28/10/2002:

 • de bug die problemen geeft bij invoer stages zou "gefixt" moeten zijn
 • invoer prestaties kan nog tot 1 jaar na het passief plaatsen van een cursus in OM (uit opleidingenmanager)
 • De procedure voor het toestaan van uitzonderlijke vervoerkosten gecombineerd met een jobpas zijn aangepast. (verwijzing naar 'statuutcursist.doc')
 • Nieuwe procedure voor opstart trajectbegeleiding: deze werkwijze geldt enkel voor ESF-promotoren die niet deelnemen aan de geïntegreerde dienstverlening in de werkwinkel. (verwijzing naar 'richtlijnenprocedures.doc')
 • noodoplossing voor 'interne fout' bij registreren van prestaties:
  1. Sluit CVS en internetbrowser (Netscape of Internet Explorer) volledig af.
  2. Met de rechtermuisknop op 'Start' drukken (links onderaan) en 'Zoeken/Search' aanklikken (met de linkermuisknop)
  3. In het zoekvakje *applet* intikken. Bij 'Zoeken in/Look in' moet 'Deze computer/My computer' geselecteerd staan.
  4. Map met de naam 'Java_plugin_AppletStore' openklikken.
  5. Alle bestandjes met nummers, alsook de 'Cache_table' mag verwijderd worden.
  6. Daarna afsluiten en gewoon terug CVS opstarten. Het probleem zou moeten opgelost zijn (of toch voorlopig).
   Ondertussen zoekt het technisch team van VDAB naar een definitieve oplossing.
    

swoosh

02/12/2002:

 • extra gegevens worden toegevoegd op het stagecontract (fax, mailadres van de promotor)
 • RRnr en uitbestedingsnummer werd toegevoegd op de prestatiescherm
 • C98: enkel de registraties omtrent ongewettigde afwezigheden en afwezigheid omwille van ziekte en arbeidsongeschiktheid zal op de C98 overgenomen worden. Verlofdagen of sluitingsdagen worden niet meer vermeld op de C98.
   
swoosh

16/09/2002:

 • Op de Java-applet voor invoer van prestaties en vergoedingen is er onderaan een knop 'Print' bijgevoegd. Met deze knop kan je het overzicht van de betreffende maand afdrukken.
 • Bij het invoeren van stages/werkervaringen kan nu ook het opleidingsfonds aangeduid worden, waarbij het stagebedrijf aangesloten is.
  Dit gegeven is enkel bestemd voor het ESF-project van de Dienst Beroepsopleiding van Departement Onderwijs voor deeltijds leerplichtigen.
  De betreffende onderwijsinstellingen kunnen ook voor de reeds geregistreerde stages dit gegeven nu aanvullen.
 • Voor de ESF-projecten van onderwijs wordt nu ook een nieuw type prestatie ter beschikking gesteld, nl. type B met de omschrijving "ONDERWIJS: UREN B?DOSSIER".
  Enkel de onderwijsinstellingen mogen in het kader van deze projecten dit type gebruiken!
 • Het ophalen van cursussen bij het registreren van de start van een opleiding of van prestaties en vergoedingen is gewijzigd:
 • Bij prestaties en vergoedingen worden nu ook nog cursussen weergegeven waarvan de CVS-status gelijk is aan 'cursus NIET aanbieden in CVS'. De status 'cursus aanbieden in CVS' is dus enkel nog nodig, zolang er nieuwe inschrijvingen op die cursus mogelijk moeten zijn. Voor registratie van prestaties en vergoedingen is dit niet langer nodig.
  - Indien minder dan 11 cursussen opgehaald moeten worden, dan wordt onmiddellijk een overzicht van die cursussen gegeven.
  - Wijzigingen aan de opleidings- en of cursusgegevens worden nu ogenblikkelijk weergegeven. Je hoeft dus niet te wachten tot 's anderendaags, wanneer je deze verbetert of invoert.
 • In Opleidingenmanager kan je de status van de cursus bij cursussen met een CVS-status 'cursus aanbieden in CVS' niet meer op 'passief' zetten. Je moet eerst de CVS-status aanpassen in 'cursus NIET aanbieden in CVS'.
 • Vanaf maandag kunnen werkzoekenden zich via Dossiermanager inschrijven vanaf 14 jaar.
   

De op de website beschikbare CVS-Handleiding wordt eerstdaags aangepast met de laatste wijzigingen.

swoosh

01-09-2002

 • in 'stappen naar werk' kan men nu filteren op een bepaalde periode
 • bij prestaties wordt er nu een waarschuwing gegeven bij invoer van meer dan 9 uren op één dag ("Het aantal uren van deze dag is groter dan 9. Ben je zeker dat dit correct is?") Bij aanklikken OK kan die waarde gecorrigeerd of behouden worden. Zo worden meer typefouten vermeden.
  Bovendien zou de naam van de cursist waar de cursor staat, nu duidelijker bovenaan weergegeven moeten zijn (geel vakje, grotere en vette letters). Men moet het natuurlijk altijd nog opmerken. Maar de bedoeling is dat op die manier duidelijk aangeduid wordt bij welke cursist men gegevens invoert, ook als men helemaal naar rechts scrolt.
 • wanneer de geldigheidsperiode van een uitbestedingsnummer verstreken is, dan zou dit nu moeten blijven staan op die betreffende actie
 • voor invoer van een stage zijn een aantal benamingen gewijzigd en bovendien worden de namen en voornamen van alle personen (begeleider opleidingsinstelling, begeleider stageplaats en ondertekenaar contract) nu ingevoerd als vrije tekst, dwz dat de gebruiker volledig autonoom kan bepalen wie daar ingevuld wordt.
 • ook op de stage-overeenkomst zijn enkele details gewijzigd
 • indien de klant een jobpas of de voorlopige lijnpas heeft en volgens de richtlijnen toch recht heeft op reiskosten, dient dit met een gemotiveerde vraag gemaild te worden naar de coördinator werkzoekendenlijn van de VDAB. De toestemming zal via mail worden overgemaakt. Deze toestemming dient als bewijsvoering bewaard te worden. Er zal voor deze uitzondering een een aparte rubriek "verre verplaatsingen" voorzien worden om deze uitzonderlijke verplaatsingkosten in te geven. Deze rubriek zal op hetzelfde scherm zichtbaar als de reiskosten. Deze wijziging zal u bijtijds medegedeels worden.
   

Er is geen onmiddellijke aanpassing van de handleidingen en richtlijnen met de vermelde wijzigingen voorzien.
Bij de volgende grote wijziging zal dit meegenomen worden.

swoosh

06-06-2002

Vanaf heden kunnen ook acties bij niet CVS-derden tijdens het traject, door de trajectbegeleider genoteerd worden in CVS via de internettoepassing.
Hiervoor wordt de stap naar werk "Opleid/begeleid bij niet CVS-derde" aangemaakt.
De 'Richtlijnen voor gebruik Dossiermanager (Cliëntvolgsysteem) voor erkende promotoren' werden aangepast.

Belangrijk:

 • deze stap naar werk mag enkel ingevoerd worden voor arbeidsmarktgerichte acties die onderdeel uitmaken van het trajectvoorstel
 • de trajectbegeleider moet het verloop van de actie correct opvolgen en de stap "Opleid/begeleid bij niet CVS-derde" bij het einde van de actie afsluiten
 • bij deze actie wordt het uitbestedingsnummer gebruikt dat voorzien is voor de trajectbegeleiding
 • tijdens dergelijke actie geniet de deelnemer niet van het "cursistenstatuut VDAB"
 • Tegen half juni zal ook de LWW-partner-trajectbegeleider deze actie kunnen invoeren.
   

Indien nodig kan deze stap naar werk retroactief ingevoerd worden voor lopende trajectbegeleidingen en voor zover ze voldoen aan de voorwaarden en zich situeren na 1 September 2001; in deze gevallen moeten die acties ingevoerd worden vóór 31-07-2002.

swoosh

16-02-2002

 • STAPPEN NAAR WERK : het VERSLAG bij een stap :

  dit kon tot hiertoe vertrouwelijk of niet vertrouwelijk gezet worden. Het vakje "vertrouwelijk" aanvinken, betekende dat het verslag enkel kon gelezen worden door iedereen die behoorde tot dezelfde organisatie. Iemand die behoorde tot een andere organisatie zag enkel een hangslotje staan met de vermelding dat het verslag vertrouwelijk was.

  Het verslag kan vanaf nu beveiligd worden op 3 niveaus. Je kan je keuze maken via een klaplijst.

De keuzemogelijkheden zijn :

1. het verslag is zichtbaar voor iedereen
Iedereen die inzage heeft in het dossier, kan het verslag lezen.
Vermoedelijk is dit de meest voorkomende keuzemogelijkheid. Gezien het de bedoeling van een cliëntvolgsysteem is om zoveel mogelijk relevante info over de klant uit te wisselen, lijkt dit voor de meeste info de beste keuze.

2. het verslag is zichtbaar voor iedereen binnen mijn eigen organisatie of LWW
Het verslag is enkel zichtbaar voor collega's die tot dezelfde organisatie of LWW als ikzelf behoren.
Anderen die inzage hebben in dit dossier, maar niet tot mijn organisatie of LWW behoren, krijgen een hangslotje te zien.

Voorbeelden :

 • Als een ATB-consulent van LWW Roeselare zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan een ATB-consulent van LWW Tielt dit verslag niet lezen.
 • Als een LWB-consulent van Lokale Werkwinkel Gent Centrum zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan zijn LWB-collega die niét in de Lokale werkwinkel zit, maar tot de ESF-organisatie LWB behoort, dit verslag niet lezen.
 • Als een consulent van Familiehulp Antwerpen zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan een consulent van Familiehulp Brabant dit verslag óók lezen. Beide behoren ze tot dezelfde organisatie "Familiehulp".
 • Als een consulent van BLM zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan een consulent van BLM-traject dit verslag niét lezen. BLM en BLM-traject zijn 2 verschillende organisaties.

 • Als een VDAB-consulent van LWW Gent Centrum zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan een VDAB-consulent van LWW Gent Zuid dit verslag niet lezen.


3. het verslag is enkel zichtbaar voor iedereen die tot mijn afdeling binnen de organisatie behoort.
Het verslag is enkel zichtbaar voor de mensen van mijn eigen afdeling binnen mijn organisatie of LWW. Een afdeling binnen een organisatie of LWW, noemen we op dit ogenblik een Organisatorische Eenheid, een OE.

Voorbeelden :

 • Als een ATB-consulent van LWW Gent Centrum zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan zijn PWA-collega binnen dezelfde werkwinkel dit verslag niet lezen. Dit omdat zij tot een andere afdeling, een andere OE behoren.

  Reden hiervoor :
  Lokale Werkwinkel Gent Centrum = een organisatie
  VDAB, LWB, OCMW, De Poort, De Sleutel, ATB, PWA hebben binnen deze Werkwinkel elk hun eigen oe.

 • Als een ESF-consulent van Grijkoort zijn verslag op dit niveau beveiligt, kan zijn ESF-collega van IPW dit verslag niet lezen, hoewel ze tot dezelfde organisatie "Begeleid Werk" behoren.

  Reden hiervoor :
  Begeleid Werk = een organisatie
  IPW, Grijkoort, Oranje, ... hebben binnen deze organisatie elk hun eigen OE.